Adatkezelési tájékoztató
biztonsagosterek.hu

Kik vagyunk

A Biztonságos Terek Alapítvány, mint adatkezelő a biztonsagosterek.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet ( Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

Az adatkezelő adatai:

Név: Biztonságos Terek Alapítvány

Székhely: 8111 Seregélyes, Öreghegy út 6.

Nyilvántartási szám: 01-01-0002611

Adószám: 18007806-1-07

Képviselő: dr. Rihay-Kovács Zita

Telefonszám: 06 70 409 2851

E-mail cím: info@biztonsagosterek.hu

Szervezeti honlap: biztonsagosterek.hu

(a továbbiakban Adatkezelő)

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

 1. Panaszbejelentés űrlap

Az adatkezelés célja: Panaszbejelentés fogadása és kezelése

Az adatkezelés időtartama: a bejelentett panasz kivizsgálása és a panasztevő értesítése

Adattovábbítás címzettje: a panasztevő választása alapján civil szakmai szervezetek segítő szakemberei

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet a panaszbejelentés űrlap alján elhelyezett nyilatkozat kipipálásával, a panasz beküldése előtt tud megadni.

Kezelt személyes adat:

név – nem kötelező

email – nem kötelező

telefonszám – nem kötelező

a panasszal érintett ügyre vonatkozó információk (hol, mikor, mi történt) – nem kötelező

az igényelt segítség típusa – kötelező

Az adatkezelés időtartama: a panasz, illetve az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig, a panasz alapján az eljárások iratanyagát zárt iratként őrizni az eljárás lezárását követő 1 évig az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Az 1 év időtartam elteltét követően az iratokat meg kell semmisíteni, a személyes adatokat törölni kell.

 1. Esemény-regisztráció

A szervezetünk által szervezett eseményekre a honlapon elhelyezett jelentkezési űrlapon is lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja:  a regisztráció rögzítése, kapcsolattartás kizárólag az eseménnyel kapcsolatban

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet a regisztrációs űrlap alján elhelyezett nyilatkozat kipipálásával, a beküldése előtt tud megadni.

Kezelt személyes adat: név, email-cím

Az adatkezelés időtartama: a rendezvény befejezéséig

 1. Magánszemély támogatóink adatai

A projekt fenntartására a szervezetünk bankszámlájára átutalt támogatás adatait a számviteli jogszabályokra vonatkozó szabályok szerint kezeljük.

Az adatkezelés célja: az adomány befogadásával kapcsolatos jogi számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezés

Kezelt személyes adat: név, bankszámlaszám

Az adatkezelés időtartama: az adomány átutalását követő 8. év végéig

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

 1. nem kérjük el: a személyes adatok megadása opcionális a honlapon a Panaszbejelentés űrlapon
 2. mivel a felhasználó érzékeny információt közölhet, minden esetben kifejezett hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez és továbbításhoz, amelyet az előzetes tájékoztatás alapján önként adja meg,
 3. a Regisztráció űrlap kitöltése és beküldése esetén kapcsolattartási célból történik adatkezelés, adattovábbítás csak kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulással történhet, és csak azzal az eseménnyel kapcsolatban, amelyre a felhasználó regisztrált
 4. technológiai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk: a személyes adatokat tartalmazó üzeneteket az email-tárhelyünkön tároljuk, a tárhelyünket jelszóval védjük, a Microsoft beépített vírusvédelmével védjük
 5. a személyes adatokhoz kizárólag a Minekmentoda projekt működtetésével megbízott munkatárs fér hozzá (korlátozott hozzáférés)

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

 1. email tárhely-szolgáltató:

Microsoft (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement)

 1. honlap szolgáltató:

WordPress (https://hu.wordpress.org/about/privacy/) 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

 1. A jelen adatkezelési tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról a regisztrált látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. A regisztráció/hírlevél feliratkozás során felhívjuk a látogató figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.
 2. Amennyiben személyes adatait nem Öntől kaptuk meg, (hanem pl. nyilvános adatbázisból, mint a Facebook), egy hónapon belül; illetve az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatjuk az érintett személyes adatok köréről, valamint azok forrásáról és arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
 3. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférés Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 4. Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
 5. Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

– vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

– az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy

– az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell

 1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.
 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

– ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

– ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

– ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9 Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 1. a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintett jogainak érvényesítése

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a címünkre (8111 Seregélyes, Öreghegy út 6.) vagy az info@biztonsagosterek.hu címre küldött emailben
 2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 3. A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 Kelt: 2022. május 22.

  

Biztonságos Terek Alapítvány